Certyfikaty

Partnerzy

                                         

Regulamin     

Festynu Rodzinnego

 „MAMA, TATA I JA”

MOC PRZEBOJÓW DLA MAMY I TATY

w Przedszkolu Publicznym nr 10

 w Brzegu

 

 

 • 1

Postanowienia Ogólne

 

 

 1. Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów:

 

Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r.Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r., Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2014r.Poz.121),
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).

             Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59.

 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób, które w czasie trwania imprezy będą przebywać na terenie, na którym odbywa się festyn.

 

 1. Każdy uczestnik festynu ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

 

 1. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na festynie i korzystania przez nie z terenu, na którym odbywa się impreza, a także znajdujących się na nim urządzeń.

 

 1. Osobą odpowiedzialną za festyn jest Iwona Makarewicz – dyrektor Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu.

 

 1. Organizatorem festynu jest: Rada Rodziców przy Przedszkolu Publicznym nr 10 w Brzegu.

 

 1. Miejscem organizacji festynu jest: Przedszkole Publiczne nr 10 w Brzegu.

 

 

 • 2

Zasady porządkowe obowiązujące podczas festynu

 

 1. Festyn ma charakter otwarty. Prawo wstępu mają: podopieczni placówki wraz z rodzicami i rodzeństwem oraz partnerzy Przedszkola Publicznego nr 10 w Brzegu.

 

 1. Wstęp na festyn jest bezpłatny.

 

 1. Rodzice sprawują wyłączną opiekę i są odpowiedzialni za dzieci podczas festynu.

 

 1. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie.

 

 1. Uczestnicy festynu oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie imprezy, muszą stosować się
  do zaleceń organizatorów i pracowników przedszkola, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa
  i porządku. Dzieci korzystające z atrakcji stosują się do zaleceń organizatorów.

 

 1. Uczestnicy festynu mogą przebywać tylko w wyznaczonych miejscach.

 

 1. ZAKAZUJE SIĘ:

 

 • Niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy.
 • Jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie imprezy.
 • Wnoszenia i posiadania w trakcie festynu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających i palenia papierosów.
 • Wprowadzania zwierząt.

 

 

 1. Uczestnicy festynu mają prawo korzystania z wyznaczonych pomieszczeń higienicznych (toalet), które znajdują się w budynku przynależnym do przedszkola.

 

 1. Przedstawiciele organizatora są uprawnieni do wydawania poleceń porządkowych, zwrócenia uwagi osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujący się niezgodnie z regulaminem, a w przypadku niewykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy.

 

 1. W przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia należy powiadomić organizatora oraz osoby bezpośrednio zagrożone i jak najszybciej opuścić miejsce zagrożenia. Organizator festynu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby ratownicze, równocześnie rozpoczynając akcję ratowniczo-gaśniczą lub ewakuację. Do czasu przybycia służb ratowniczych kierownictwo nad akcją obejmuje osoba odpowiedzialna za festyn.

 

 1. Wizerunek osób przebywających na terenie festynu zostaje utrwalony przez organizatora festynu dla celów dokumentacji, promocji, reklamy lub sponsorów w latach przyszłych.

 

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: złe warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, światło.

 

 1. Niniejszy regulamin jest dostępny w palcówce i na stronie internetowej przedszkola: http://pp10brzeg.wodip.opole.pl/ oraz w placówce przedszkola.

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.05.2017r.